Akademia e Programimit nga afër #2: Punimet e Fundjavës

Akademinë e Programimit Front-End ne vazhdimisht punojmë për të përmirësuar përvojën e studentëve tanë. Punimet e fundjavës janë një aktivitet një orësh që u lejon studentëve të aplikojnë praktikisht njohuritë teorike të fituara nga leksionet, por edhe të përmirësojnë aftësitë e tyre për të zgjidhur problemet në mënyrë të pavarur. 

Punimet lehtësohen nga instruktorët dhe mentorët – ekspertë të lartë në fushën e specializuar në modulin që zhvillojnë. Roli i çdo mentori është të inkurajojë zhvillimin personal dhe profesional të individëve në grup, duke ndarë me to njohuritë, ekspertizën dhe përvojën e tyre.

Në këto punime, studentët marrin një specifikim të detyrës dhe shpjegim me video për ta, dhe pastaj kanë të paktën një ditë në të cilën ata duhet të përpiqen t’i zgjidhin detyrat që kanë. Qëllimi është të zhvillojnë aftësitë e tyre programuese nëpërmjet punës së pavarur, por gjithashtu të shohin përparimin e tyre individual. 

Zakonisht, madhësia e grupit të studentëve për Detyrat e Fundjaves është optimale dhe përbëhet prej 25 studentësh, duke siguruar kështu mbështetje për ta në kohë reale dhe ndërveprim cilësor. Kjo është një metodologji e të mësuarit bazuar në projekte, me aftësitë dhe njohuritë e fituara nga puna e projekteve reale. 

Gjatë detyrave, sqarohen të gjitha konceptet e paqarta dhe sfidat me të cilat nxënësit përballen në zgjidhjen e problemeve të caktuara. Zakonisht këto klasa mbahen gjatë fundjavës.

 

Lexoni çfarë na treguan studentët për përvojën e tyre në punëtoritë e fundjavës

 

 

Daniela Damjanovska – Detyrat në kuadër të Akademisë së Programimit Front-End janë të organizuar në një mënyrë që na mundëson të përsërisim materialin nga leksionet. Një metodë e tillë e punës është një mjet i suksesshëm me të cilin ne si studentë ndërtojmë mbi njohuritë tona, nëpërmjet hulumtimeve shtesë dhe mësimit të koncepteve të reja duke zgjidhur detyra specifike, si dhe duke punuar në mini projekte. Mentorët tanë kontribuojnë shumë në suksesin e Detyrav. Ata na ndihmojnë të zgjidhim detyrat dhe na  përcjellin njohuritë e tyre në fushën e programimit front-end.

 

Daniela Ikonomova – Takimi i parë me “praktiken” zhvillohet në Punimet e Fundjaves. Në Akademinë e Programimit, gjatë orëve ne gjithmonë kemi një diskutim rreth zgjidhjeve të detyrave me instruktorët, por edhe kolegët. Është interesante të shohim se si të gjithë kanë një metodë tjetër për të zgjidhur, si dhe për të mësuar diçka të re.

 

Igor Tasevski – Kur vjen puna te punëtoritë, ato përbëhen nga projekte apo veçori më të vogla, të cilat gjatë një moduli na lejojnë të krijojmë një projekt vetë duke përdorur teknologjitë që studiojmë dhe këshillat nga instruktorët. Brainster me të vërtetë nxjerr maksimumin prej nesh dhe njohuria jonë rritet në mënyrë eksponenciale me çdo orë. Koha dhe energjia që instruktorët na dedikojnë janë të mjaftueshme për ne që gjatë Akademisë së Programimit ne mund të punojmë në një projekt vetë ose të përfshihemi në një ekip që punon në të, dhe më e rëndësishmja është që, shumë prej nesh nuk kanë përvojë apo njohuri të mëparshme në botën e programimit.

 

Akademinë e Programimit Front-End mësojmë nëpërmjet projekteve reale për klientë të  vërtetë nën mentorimin e instruktorëve me përvojë të dëshmuar.

Cakto një takim me menaxherin tonë të suksesit të studentëve për më shumë udhëzime dhe hollësi rreth programit!

Related Stories For You

Trending Stories që mund të ju interesojnë

Bursat Brainster - Aplikimet mbyllen më 30 Nëntor 2023, vetëm 1 vend i lirë!