Krijimi i kurrikulës së Akademisë së programimit Front-End bazohet në analizën dhe monitorimin e vazhdueshëm të trendeve më të fundit të IT-së në industrinë digjitale dhe tregun e punës. Ne gjithashtu vazhdimisht përmirësojmë programin bazuar në feedbackun e vazhdueshëm nga përvoja e studentëve dhe vlerësimet për suksesin e tyre.  

Në këtë blog, do të njiheni me modulin – Git, ku do të lexoni se çfarë studiohet në këtë modul dhe pse është i rëndësishëm. 

Erland Muçhasaj është instruktori ynë në Akademinë e programimit Front-End që do të ligjerojë këtë modul.

 

Në vijim, do t’i gjeni pyetjet më të parashtruara rreth këtij moduli dhe gjithashtu përgjigjet e tyre

 

Çfarë studiohet në modulin Git?

Në git do të mësohet: instalimi, krijimi i Repository, disa komanda bazike etj.

 

Pse është i rëndësishëm të studiohet ky modul?

Menaxhimi i kodit, bashkëpunimi, parandalimi i konflikteve, sigurija, shpërndarja e kodit etj.

 

Si mund studentët të aplikojnë praktikisht njohuritë e tyre në Git në krijimin e përmbajtjes dhe webfaqeve?

Krijimi i branche-ve të ndryshme, menaxhimi efikas i kodit, etj.

 

Çfarë lloj sfide apo projekti po zhvillohet brenda modulit dhe çfarë do të mësojnë studentët pas përfundimit të modulit? 

Version control për projektet personale, collaborative coding, ndjekja e branch strategies ose Git Flow etj. 

 

Cilat janë avatazhet që sjell ky modul dhe sa ju ndihmon studentëve gjatë karrierës së tyre?

Përdorimi i Git ofron disa avantazhe në zhvillimin e softuerit dhe studentët mund të përfitojnë ndjeshëm në karrierën e tyre psh:

  • Collaboration
  • Backup dhe Recovery
  • Code distribution
  • etj.

 

 

Nëse dëshironi të jeni pjesë e komunitetit Coding dhe të ndërtoni histori të reja suksesi me ne, zbuloni më shumë rreth Akademisë së Programimit Front-End.

Në Akademinë e Programimit Front-End mësojmë nëpërmjet projekteve reale për klientë të vërtet nën mentorimin e instruktorëve me përvojë të dëshmuar.

Cakto një takim me menaxherin tonë të suksesit të studentëve për më shumë udhëzime dhe hollësi rreth programit!

Related Stories For You

Trending Stories që mund të ju interesojnë

Bursat Brainster - Aplikimet mbyllen më 30 Nëntor 2023, vetëm 1 vend i lirë!