Krijimi i kurrikulës së Akademisë së programimit Front-End bazohet në analizën dhe monitorimin e vazhdueshëm të trendeve më të fundit të IT-së në industrinë digjitale dhe tregun e punës. Ne gjithashtu vazhdimisht përmirësojmë programin bazuar në feedbackun e vazhdueshëm nga përvoja e studentëve dhe vlerësimet për suksesin e tyre.  

Në këtë blog, do të njiheni me modulin – Sass, ku do të lexoni se çfarë studiohet në këtë modul dhe pse është i rëndësishëm. 

Erland Muçhasaj është instruktori ynë në Akademinë e programimit Front-End që do të ligjerojë këtë modul.

 

Në vijim, do t’i gjeni pyetjet më të parashtruara rreth këtij moduli dhe gjithashtu përgjigjet e tyre

 

Çfarë studiohet në modulin Sass?

Në modulin Sass studiohen disa koncepte dhe komponente kryesore  

 • Variables
 • Nesting
 • Partials
 • Mixing
 • Extend/Inherit
 • Functions
 • Comments

 

Pse është i rëndësishëm të studiohet ky modul?

Studimi i modulit SASS (Syntactically Awesome Stylesheets) është i rëndësishëm për shumë arsye:

 • Code optimisation
 • Code reuse
 • Easy management of stylesheets

 

Si mund studentët të aplikojnë praktikisht njohuritë e tyre në Sass në krijimin e përmbajtjes dhe webfaqeve?

Studentët mund të aplikojnë njohuritë e tyre në SASS në krijimin dhe mirëmbajtjen e webfaqeve të tyre në disa mënyra:

 • Përdorimi i variablave
 • Organizimi i stileve.
 • Kirkimi i mixins për pjesët e kodit që ripërdoren me shpesh
 • Përdorimi i extends për trashgiminë
 • Prëdorimi i funksioneve për llogaritjen e vlerave dinamike.
 • Përdorimi i komenteve për dokumentim
 • etj.

 

Çfarë lloj sfide apo projekti po zhvillohet brenda modulit dhe çfarë do të mësojnë studentët pas përfundimit të modulit? 

Pas përfundimit të modulit studentët do të mësojnë:

 • Integrimin e SASS në projekte ekzistuese
 • Krijimin e stileve duke përdorur SASS
 • Optimizimin dhe Performancën SASS
 • Përdorimin e koncepteve të avancuara SASS

 

Cilat janë avatazhet që sjell ky modul dhe sa ju ndihmon studentëve gjatë karrierës së tyre?

Mësimi i modulit SASS sjell disa avantazhe të rëndësishme për studentët dhe u siguron atyre njohuritë dhe aftësitë që i ndihmojnë gjatë karrierës së tyre në fushën e zhvillimit të uebfaqeve dhe aplikacioneve. Disa nga këto avantazhe:

 • Efikasitet dhe Produktivitet më i mirë
 • Optimizim i mëtejshëm i projekteve
 • Përdorimi efikas i stileve

 

Nëse dëshironi të jeni pjesë e komunitetit Coding dhe të ndërtoni histori të reja suksesi me ne, zbuloni më shumë rreth Akademisë së Programimit Front-End.

Në Akademinë e Programimit Front-End mësojmë nëpërmjet projekteve reale për klientë të vërtet nën mentorimin e instruktorëve me përvojë të dëshmuar.

Cakto një takim me menaxherin tonë të suksesit të studentëve për më shumë udhëzime dhe hollësi rreth programit!

Related Stories For You

Trending Stories që mund të ju interesojnë

Bursat Brainster - Aplikimet mbyllen më 30 Nëntor 2023, vetëm 1 vend i lirë!